Warsztaty Szkolne

    

 

   Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego są integralną częścią szkoły, znajdują się na ul. Campi 21 w Bochni. Podporządkowane są organizacyjnie Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni ul. Stasiaka 1.

Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie ze wskazaniami zawartymi w programach nauczania danego zawodu oraz Ustawie o Systemie Oświaty, Statucie Szkoły i Regulaminie Warsztatów Szkolnych.

Celem zajęć praktycznych jest:

  • wyrabianie u uczniów umiejętności zawodowych,
  • przygotowanie uczniów do sprawnego działania w procesie produkcyjnym i usługowym w wyuczonym zawodzie,
  • zastosowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w toku nauki szkolnej,
  • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

 

 

Kadra nauczycieli zajęć praktycznych

 

Nazwisko i imię stanowisko
mgr Gut Ryszard  Kierownik Warsztatów Szkolnych
Głód Zbigniew nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Rafał Chyrc nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Konieczny Andrzej nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Kopyściański Zdzisław nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nalepa Marian nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Wołek Andrzej nauczyciel praktycznej nauki zawodu
inż.Woźniak Bogdan nauczyciel praktycznej nauki zawodu