Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 146122730

E-mail: zs2@powiat.bochnia.pl

Adres korespondencyjny: ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości; nie są wykorzystywane do bieżących zadań Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Ustawienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono w dniu 2020-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anetta Krysiak

E-mail: zs2@powiat.bochnia.pl

Telefon: 14 6122730.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowo wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni: ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochnia.

Nie spełnia wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami.